Disclaimer

DISCLAIMER voor https://eventerz.nl en https://community.eventerz.nl/

Paul van Put Events (Kamer van Koophandel: 1142533), hierna te noemen Eventerz, verleent u hierbij toegang tot https://eventerz.nl (“de Website”) en https://community.eventerz.nl/  (“de Community”) en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen.

Door het bekijken van de Website en de Community en het gebruiken van de informatie die middels de Website en de Community worden getoond, bent u een gebruiker van de Website en de Community en stemt u in met deze voorwaarden. 

Alle gegevens op deze website zijn puur bedoeld ter algemene informatie en hier kunnen geen rechten uit ontleend worden. Eventerz heeft het recht de gegevens zonder nadere aankondiging te wijzigen. Eventerz is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van aanpassingen van de Website en de Community. 

Beperkte aansprakelijkheid

Eventerz draagt uiterste zorg voor het juist samenstellen, aanvullen, wijzigen en onderhouden van de Website en de Community. Eventerz staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie, noch voor de foutloze en/of ononderbroken beschikbaarheid en het functioneren van deze website. Aan deze website kunt u geen enkele rechten ontlenen. 

Eventerz is nimmer aansprakelijk voor enige schade welke voortvloeit uit het gebruik van de website en Community of het niet kunnen bereiken van de Website en Community.

Op alle offertes, producten en diensten van Eventerz zijn de Algemene Voorwaarden van Eventerz van toepassing. Deze voorwaarden zijn te vinden op de website van Eventerz. https://eventerz.nl   

De op de Website en de Community aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Eventerz.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website en op de Community onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op de Website en de Community. Eventerz oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier. Voor op de Website en Community opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Eventerz nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten / Intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten met betrekking tot de informatie die gepresenteerd wordt op de Website en de Community worden voorbehouden. Voor gebruikers van de Website en Community is het niet toegestaan om de informatie voor eigen gebruik over te nemen, op enige wijze openbaar maken, gedeeltelijk noch als geheel, te verveelvoudigen of aan een derde beschikbaar te stellen, zonder vooraf uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Eventerz, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

De intellectuele eigendomsrechten van alle informatie op de Website en de Community liggen bij Eventerz of licentiegevers. Door verstrekken van informatie verkrijgt Eventerz een onbeperkt, niet-exclusieve, mondiale en kosteloze licentie om de verkregen informatie te gebruiken, verveelvoudigen, verspreiden en openbaar maken met betrekking tot diensten van Eventerz. Tevens is Eventerz met deze licentie bevoegd om de informatie aan derden te verstrekken en derden deze bestanden te laten verveelvoudigen.

Met het bezoeken van de Website en de Community aanvaardt en erkent u de mogelijkheid van gebruik van de door u geplaatste informatie door overige bezoekers. Eventerz is nimmer aansprakelijk voor naleving door overige gebruikers van uw rechten en Eventerz is nimmer aansprakelijk voor enige schade die hieruit voortvloeit. Met het plaatsen van informatie op deze website, staat u in voor de door u verstrekte informatie, bent u de volledige rechthebbende van deze informatie en bent u bevoegd de hiervoor genoemde verstrekking te verlenen.

Het is niet toegestaan de rechten van derde te schenden. Indien iemand van mening is dat er sprake is van een inbreuk, dan kan deze dat melden op het onderstaande emailadres.  

Derde(n):

Indien u via een link of anderzijds via deze website een website van derden raadpleegt, wijst Eventerz u erop dat deze informatie wordt verstrekt aan de derde partij. Eventerz is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van enige websites van derden dan wel inhoud van deze website afkomstig van derden. Het linken of koppelen naar deze websites en de inhoud hiervan houdt geen bekrachtiging daarvan in.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van websites van derden of de inhoud daarvan kan een inbreuk op de rechten van deze derde opleveren, waaronder deze van intellectueel eigendom en privacy.

Ontzegging:

Eventerz is bevoegd eenieder de toegang tot de Website en de Community te ontzeggen, en indien nodig het gebruik van de Website en de Community gedeeltelijk, al dan niet in het geheel te beperken. Eventerz heeft tevens het recht iedere toegang tot de Website en de Community te monitoren.

Vrijwaring:

Indien Eventerz, of werknemers, leveranciers, partners, licentiehouders of de auteur van deze disclaimer gerechtelijk of buitengerechtelijk wordt aangesproken door derden wegens of ten gevolge van uw gebruik van de Website of de Community, de door u geplaatste informatie, danwel de door u verstrekte licentie, vrijwaart u reeds nu en op eerste verzoek Eventerz of de partner.

Voor eventuele vragen met betrekking tot deze disclaimer, website of community kunt u zich wenden tot Eventerz, te bereiken op: info@eventerz.nl 

© 2021, Eventerz, Groningen.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.