Algemene Voorwaarden

Inhoud

Artikel 1. Identiteit van Eventerz

Artikel 2. Definities

Artikel 3. Toepasselijkheid

Diensten 

Artikel 4. Aanbiedingen en overeenkomsten

Artikel 5. Registratie

Artikel 6. Prijzen

Artikel 7. Diensten

Artikel 8. Saas

Artikel 9. Onderhoud

Artikel 10. Gebruiksrecht

Artikel 11. Gebruik van Identificatiegegevens

Artikel 12. Betaling

Artikel 13. Online Betaling

Overige bepalingen

Artikel 14. Wijziging en verhuizing

Artikel 15. Buitengebruikstelling

Artikel 16. Beëindiging

Artikel 17. Aansprakelijkheid

Artikel 18. Klachten & Garantie

Artikel 19. Intellectuele Eigendom

Artikel 20. Persoonsgegevens

Artikel 21. Geschillen

Artikel 1                   Identiteit van Eventerz

Email: info@eventerz.nl

KvK nummer: 01142533

BTW nummer: NL 001439451B43

Artikel 2                  Definities

Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt. Zowel op papier als elektronisch.

Diensten: alle werkzaamheden en andere activiteiten die voorwerp zijn van enige aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen Eventerz en Klant. Eventerz biedt middels een online platform/community toegang tot training, ondersteuning en informatie voor de evenementenbranche in Nederland. 

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Eventerz en Klant op grond waarvan Eventerz Diensten ten behoeve van Klant levert.

Klant: natuurlijk of rechtspersoon die met Eventerz een overeenkomst sluit of heeft gesloten of ten behoeve van wie de rechtshandeling is/wordt verricht op grond waarvan Diensten aan deze partij worden geleverd.

Registratie: het volledig invullen van het op de Website aanwezige registratieformulier opgevolgd door een stappenplan inclusief het betaalproces waardoor het mogelijk wordt van de Diensten van Eventerz gebruik te maken, dan wel te bestellen.

Website: iedere virtuele plaats op het World Wide Web of soortgelijke vorm van ontsluiting of beschikbaar stellen van informatie, door middel waarvan Diensten of informatie ter beschikking worden gesteld, waaronder https://www.eventerz.nl en alle overige sites die onder de naam van moederbedrijf Paul van Put Events geregistreerd staan.

Artikel 3                  Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere rechtshandelingen, ongeacht of deze mondeling, schriftelijk, elektronisch of in enige andere vorm zijn gedaan, betreffende levering van Diensten door Eventerz aan of ten behoeve van Klant.

2. De algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Diensten waarbij Eventerz geheel of ten dele 

diensten van derden heeft betrokken en deze, al dan niet bewerkt, aan Klant door levert, alsmede op Diensten 

die ter uitvoering van de aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in opdracht van 

Eventerz door een derde aan Klant wordt geleverd.

3. Afwijkingen van of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze vooraf 

uitdrukkelijk en schriftelijk door Eventerz en Klant zijn overeengekomen.

4. Eventerz en Klant wijzen uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop of verkoop) 

voorwaarden van Klant van de hand.

5. Indien en voor zover enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd 

wordt, zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Eventerz 

en Klant zullen alsdan met elkaar in overleg treden over een nieuwe bepaling ter vervanging van de 

nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking en doel van de nietige/vernietigde bepaling 

in acht wordt genomen.

6. Indien er onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene 

voorwaarden, dan wel zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden 

geregeld is, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan 

dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

8. Indien Eventerz niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de 

bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Eventerz in enigerlei mate het recht zou verliezen om in 

andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

9.  Eventerz is te allen tijde bevoegd tot wijziging van deze voorwaarden. Wijzigingen gelden ook ten aanzien 

van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke 

bekendmaking van de wijziging. Indien Klant een wijziging in deze voorwaarden, wegens een dringende reden, 

niet accepteert, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst 

ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van 

de wijziging is, na bekendmaking van deze dringende reden. In dit geval vindt geen (gedeeltelijke) restitutie van 

het reeds betaalde plaats.

10. Bij ongelijkheid prevaleren Nederlandse teksten te allen tijde boven vertalingen.

Artikel 4                   Aanbiedingen en overeenkomsten

1. Alle aanbiedingen van Eventerz zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Alle 

gegevens welke in tekeningen, afbeeldingen, catalogi, websites, offertes, reclamemateriaal, 

normalisatiebladen, social media e.d. worden vermeld, binden Eventerz niet, tenzij Eventerz uitdrukkelijk 

schriftelijk anders vermeldt.

2. Overeenkomsten komen tot stand nadat de Klant het registratie formulier heeft ingevuld. Waarbij de klant 

ook een vinkje plaatst bij de zin ik ga akkoord met de aanloop en de door mij ingevulde gegevens. Je 

abonnement wordt zonder opzegging automatisch verlengd.

3. Eventerz behoudt zich het recht voor Klant te allen tijde, zonder opgaaf van reden, te verwijderen en te 

verbieden verdere Diensten te bestellen.

4. Aanvullingen en wijzingen van de overeenkomst kunnen uitsluitend door digitale erkenning van Eventerz

geschieden.

5. De overeenkomst tot het verrichten van Diensten wordt aangegaan per maand of per jaar, tenzij anders

overeengekomen en wordt maandelijks dan wel jaarlijks verlengd tot dat de overeenkomst door de klant wordt

opgezegd. 

6. Eventerz is gerechtigd zijn rechten en plichten voortvloeiende uit de Overeenkomst over te dragen aan 

derden met schriftelijke kennisgeving aan de Klant. Klant kan zijn rechten en verplichtingen uit de 

Overeenkomst alleen overdragen met voorafgaande schriftelijke toestemming van Eventerz, welke 

toestemming niet op onredelijke gronden zal worden onthouden, waarbij Eventerz aanvullende voorwaarden 

kan stellen.

7. Partijen sluiten de werking van titel 5 afdeling 2B van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek expliciet uit. 

8. Alle overeenkomsten tussen partijen zullen in het Nederlands of Engels zijn.

9. Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte gegevens op basis van welke Eventerz zijn 

aanbieding volledig dan wel gedeeltelijk heeft gebaseerd. Klant betracht steeds de uiterste zorg dat de eisen 

waaraan de prestatie van Eventerz dient te voldoen, juist en volledig zijn. 

10. Ter zake de door Eventerz verrichte prestaties en de daarvoor door Klant verschuldigde bedragen, leveren 

de relevante documenten en gegevens uit de administratie of systemen van Eventerz volledig bewijs op, 

onverminderd het recht van Klant tot het leveren van tegenbewijs.

Artikel 5                   Registratie

1. Klant dient bij zijn Registratie alle verplichte velden naar waarheid in te vullen en dient meerderjarig,

handelingsbekwaam en beschikkingsbevoegd te zijn.

2. Na Registratie ontvangt de Klant hiervan via mail een bevestiging. Deze gegevens zullen opgenomen worden 

in het persoonlijke profiel van de Klant.

3. Klant geeft met de Registratie uitdrukkelijk toestemming de aangeleverde persoonsgegevens te verwerken  

en/of op te slaan in een database ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst.

4. De door Klant ingevulde gegevens zullen bij de overeenkomst tussen Klant en Eventerz gelden.

5. Zonder toestemming van Eventerz is het Klant verboden de door Eventerz verschafte gebruikersnaam of 

gebruikersnamen en wachtwoord(en) aan derden kenbaar te maken.

6. Bestellingen geplaatst met de inloggegevens en het wachtwoord van Klant komen voor rekening en risico 

van Klant.

Artikel 6                   Prijzen

1. Alle door Eventerz vermelde of genoemde prijzen en tarieven zijn in euro’s en inclusief omzetbelasting (BTW) en exclusief enige andere van overheidswege opgelegde heffingen, alsmede exclusief transport-, aflevering-, administratie-, reis- en verblijfkosten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. 

2. Klant dient alle betalingen in euro’s te doen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald.

3. Eventerz is te allen tijde gerechtigd haar prijzen en tarieven aan te passen. De aangekondigde prijswijzigingen gaan 1 maand na de aankondiging daarvan in. 

4. Klant is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de 

prijswijziging, indien de stijging meer dan 10% bedraagt. Opzegging dient per email, naar het in artikel 1 

genoemde emailadres, plaats te vinden. Klant dient te controleren of de email tijdig is ontvangen én gelezen. 

5. Eventerz is gerechtigd alle prijsstijgingen bij haar leveranciers door te berekenen aan Klant.

6. Alle prijzen op de website, offertes, e-mails en overige documenten van Eventerz zijn onder voorbehoud van

type- en schrijffouten. 

Artikel 7                   Diensten

1. Een aanvaarde opdracht leidt slechts tot een inspanningsverbintenis van Eventerz. Eventerz verplicht zich 

opdrachten naar beste inzicht en vermogen, rekening houdende met de stand der techniek en overeenkomstig 

de eisen van goed vakmanschap, uit te voeren. Bij het uitvoeren van een adviesopdracht verplicht Eventerz zich 

om op zorgvuldige wijze om te gaan met de belangen van Klant.

2. Het staat Eventerz vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door een door Eventerz aan

te wijzen personeelslid(leden) en/of ingeschakelde derde(n) uit te laten uitvoeren, in ieder geval onder de 

voorwaarde zoals omschreven in artikel 16 (aansprakelijkheid). De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 

2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3. Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Eventerz aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan 

Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, 

tijdig aan Eventerz worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens 

niet tijdig aan Eventerz zijn verstrekt, heeft Eventerz het recht de uitvoering van de overeenkomst op te 

schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan 

Klant in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat Klant de gegevens aan 

Eventerz ter beschikking heeft gesteld. 

4. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan 

noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot 

aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan 

niet op verzoek of aanwijzing van Klant en/of van de bevoegde instanties, wordt gewijzigd en de overeenkomst 

daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor 

hetgeen oorspronkelijk overeengekomen is. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag 

worden verhoogd of verlaagd. Eventerz zal daarvan, zover mogelijk, vooraf prijsopgaaf doen. Door een 

wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden 

gewijzigd. Klant aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de 

wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

5. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Eventerz gerechtigd om 

daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door Eventerz en Klant akkoord is gegaan 

met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen 

tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. 

6. Eventerz spant zich als een goed dienstverlener in zorg te dragen voor de beveiliging van de server en het tot 

stand brengen en in stand houden van de verbindingen tussen de server van Eventerz en het internet.

Artikel 8                   SaaS

1. Eventerz spant zich in als een goed dienstverlener zorg te dragen voor:

* het tot stand brengen en in stand houden van de verbindingen tussen de server van Eventerz en het internet;

* de beveiliging van gegevens die opgeslagen worden op de server van Eventerz is adequaat;

2. Eventerz kan echter niet garanderen dat te allen tijde gebruik gemaakt kan worden van de diensten van 

Eventerz.

3. Eventerz onthoudt zich van het inzien van persoonlijke gegevens van Klant en stelt deze niet ter beschikking 

aan derden, tenzij Eventerz hiertoe krachtens de wet of een gerechtelijke uitspraak verplicht is.

Artikel 9                   Onderhoud

1. Indien voor de programmatuur een onderhoudsovereenkomst is gesloten of indien in de gebruiksvergoeding 

van de programmatuur onderhoud is inbegrepen, zal Klant overeenkomstig de gebruikelijke procedures van 

Eventerz geconstateerde fouten in de programmatuur gedetailleerd aan Eventerz melden. Na ontvangst van 

een melding zal Eventerz zich naar beste vermogen inspannen klaarblijkelijke programmeerfouten te herstellen 

en/of verbeteringen aan te brengen in latere versies van de programmatuur. De resultaten zullen afhankelijk 

van de urgentie op de door Eventerz te bepalen wijze en termijn aan Klant ter beschikking worden gesteld. 

Eventerz is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleem vermijdende restricties 

in de programmatuur aan te brengen. 

2. Eventerz staat er niet voor in dat de programmatuur zonder onderbreking, fouten of andere gebreken zal 

werken of dat alle fouten of andere gebreken worden verbeterd. 

3. Herstel van verminkte of verloren gegevens valt niet onder onderhoud. 

Artikel 10                Gebruiksrecht

1. Klant verkrijgt slechts een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor de aangeboden 

programmatuur en documenten met betrekking tot de overeengekomen doelstellingen voor zijn bedrijf of 

organisatie. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde, omvat het gebruiksrecht 

van Klant uitsluitend het recht de aangeboden programmatuur te laden en uit te voeren en documenten te 

lezen voor eigen (zakelijke) ontwikkeling.

2. Het is Klant niet toegestaan de programmatuur en/of documenten en dragers waarop deze is vastgelegd, te 

verkopen, te verhuren, te sublicenceren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke 

wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen, tenzij anders schriftelijk 

overeengekomen.

3.Klant zal alle in zijn bezit zijnde exemplaren van de programmatuur en/of documenten onverwijld aan 

Eventerz retourneren indien het boven omschreven gebruiksrecht voor het platform wordt beëindigd. 

Artikel    11             Gebruik van Identificatiegegevens

1. Eventerz zal identificatiegegevens, adresseringsgegevens en/of codes uitsluitend aan Klant ter beschikking 

stellen voor gebruik van Diensten. Klant zal zorgvuldig omgaan met deze identificatiegegevens, 

adresseringsgegevens en/of codes. Klant zal bij verlies, diefstal en/of andere vormen van onrechtmatig gebruik 

Eventerz hiervan in kennis stellen, zodat partijen passende maatregelen kunnen nemen.

2. Klant draagt alle verantwoordelijkheid en kosten veroorzaakt door het gebruik van de voorzieningen met zijn 

identificatiegegevens, adresseringsgegevens en/of codes.

3. Indien redelijkerwijs kan worden vermoed dat door of middels Klant misbruik is gemaakt van de 

identificatiegegevens, adresseringsgegevens en/of codes van Klant, kan Eventerz Klant aanwijzingen geven, die 

uitgevoerd dienen te worden.

4. Indien is vastgesteld dat Klant misbruik heeft gemaakt van de identificatiegegevens, adresseringsgegevens 

en/of codes dan wel dat Klant geen gehoor heeft gegeven aan de aanwijzingen als bedoeld in het vorige lid, is 

Klant direct in verzuim en is Klant gehouden alle door Eventerz ten gevolge van het misbruik geleden schade te 

vergoeden.

Artikel 12                Betaling

1. De administratie van Eventerz strekt tot volledig bewijs van het gefactureerde.

2. Klant geeft goedkeuring voor eventuele facturatie per email.

3. Betaling dient te geschieden op de door partijen overeengekomen wijze, of indien partijen daarover geen 

specifieke afspraken hebben gemaakt op in het bestelproces aangegeven wijze. Bij betaling per bank

geldt de dag van creditering als de dag van betaling.

4. De betalingsverplichting van Klant gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft 

betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van Diensten van Eventerz 

aan Klant.

5. Klant dient de facturen van Eventerz te betalen binnen de op de betreffende factuur vermelde 

betalingstermijn. Indien op een factuur geen betalingstermijn is aangegeven, geldt een betalingstermijn van 14 

dagen.

6. De verschuldigde kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, in 

rekening gebracht voor het komende jaar. 

7.  Alle betalingen door Klant aan Eventerz worden in mindering gebracht op de eventueel opengevallen kosten 

en rente en voorts op de oudste nog openstaande facturen van Klant, ongeacht enige andere aanduiding door 

Klant.

8. Enig beroep door Klant op opschorting, verrekening of aftrek is niet toegestaan, alsook iedere afwijking van 

de betalingscondities, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Eventerz.

9. Indien Klant enige factuur van Eventerz niet binnen de betalingstermijn voldoet, is Klant van rechtswege in 

verzuim en derhalve rente verschuldigd, zonder dat enige ingebrekestelling of sommatie vereist is. 

10.Indien op de vervaldatum geen (volledige) betaling is ontvangen, is 2% rente verschuldigd over het nog 

verschuldigde bedrag, welk bedrag direct opeisbaar is. 

11.Bij uitblijvende betaling zal Eventerz de vordering ter incasso uit handen geven. Klant is in dat geval naast 

betaling van de hoofdsom, de daarover verschuldigde rente en de aanmaningskosten gehouden tot de 

vergoeding van alle door Eventerz geleden schade, alsmede alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten. De 

hoogte van de buitengerechtelijke kosten bedraagt 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 200,- 

exclusief BTW. Klant is over de incassokosten eveneens de rente verschuldigd.

12.Indien Klant van mening is dat een factuur onjuist is, kan Klant zijn bezwaren uiterlijk binnen 14 dagen na de 

factuurdatum aan Eventerz kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Eventerz een onderzoek 

instellen. Bij niet of niet tijdige ingediende bezwaren wordt het gefactureerde dan wel het geïncasseerde 

bedrag aangemerkt als juist en door Klant aanvaard.

13.Eventerz is bevoegd iedere door Eventerz aan Klant te leveren prestatie op te schorten tot er voldoening 

van het opengevallen bedrag door Klant heeft plaatsgevonden.

14.In geval van stornering wordt door Eventerz eenmalig € 10,- exclusief BTW aan boete in rekening gebracht.

15.Klant is gerechtigd zijn aanspraken op betaling van vergoedingen aan een derde over te dragen.

Artikel 13                Online betaling

1.Eventerz accepteert iDEAL als betaal methode. 

2. Bij de keuze voor de wijze van betaling behoudt Eventerz zich het recht voor aanvullende gegevens te 

verlangen van Klant of aanvullende kosten door te berekenen.

3. Na ontvangst van de betaling zal de bestelling van Klant geactiveerd worden, tenzij anders is aangegeven in 

de orderbevestiging.

4. Voor een online betaling wordt gebruik gemaakt van betaalmethoden die door de banken zijn goedgekeurd. 

Artikel 14                Wijziging en verhuizing

1. Wijziging van het factuur-, vestigings- en/of correspondentieadres en overige administratieve gegevens van Klant dienen zo spoedig mogelijk, maar in elk geval uiterlijk 1 maand voor de daadwerkelijke wijziging plaatsvindt, schriftelijk aan Eventerz worden medegedeeld.

2.Bij uitblijven hiervan is Klant aansprakelijk voor eventuele schade die Klant en/of Eventerz daardoor lijdt. 

Klant ontvangt binnen 1 week per e-mail een bevestiging van wijzigingen. Indien Klant niet binnen 1 week een 

bevestiging ontvangt, is de wijziging niet ontvangen bij Eventerz.

3. Wijziging of verhuizing van een dienst dient schriftelijk bij Eventerz te worden aangevraagd. Eventerz is 

gerechtigd bij wijziging en verhuizing van een dienst kosten in de rekening te brengen.

Artikel 15                Buitengebruikstelling

1. Eventerz is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking de server, applicatie en/of Dienst (tijdelijk) 

buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het benodigde 

onderhoud en/of aanpassingen ter verbetering van het systeem of de applicatie, zonder dat hierdoor enig 

recht op schadevergoeding van Klant jegens Eventerz ontstaat. 

2. Eventerz heeft het recht geleverde Diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te 

beperken indien Klant ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Eventerz niet nakomt en/of in 

strijd handelt met deze algemene voorwaarden en/of op verzoek van het bevoegde gezag. De verplichting tot 

betaling van de verschuldigde bedragen blijft ondanks de buitengebruikstelling bestaan. 

3. Tot indienststelling wordt weer overgegaan zo spoedig mogelijk nadat Klant zijn verplichtingen is nagekomen 

en een ter zake vastgesteld bedrag voor indienststelling heeft voldaan en/of indien Eventerz toestemming 

heeft van het bevoegde gezag. 

Artikel 16                Beëindiging

1. Klant dient de overeenkomst op te zeggen met opgaaf van reden.

2. Eventerz is gerechtigd de overeenkomst per normaal schrijven, zonder opgaaf van reden, op te zeggen met 

in achtneming van een opzegtermijn van minimaal 1 maand.

3. De overeenkomst kan uitsluitend tegen het einde van een kalendermaand schriftelijk of per email, naar het 

in artikel 1 genoemde emailadres, worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

4. Eventerz zal van iedere opzegging een bevestiging per e-mail sturen. Indien Klant niet binnen 1 week een 

bevestiging overeenkomstig lid 1 ontvangt, is de opzegging niet ontvangen bij Eventerz.  

5. Iedere partij is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen door buitengerechtelijke ontbinding indien de 

andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit hoofde van de 

overeenkomst en zulk tekortschieten, na deugdelijk schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, niet binnen een 

redelijke termijn herstelt. 

6. Ontbinding en opzegging ontslaan Klant niet van enige betalingsverplichting ter zake van reeds door Eventerz 

geleverde Diensten.

7. Eventerz is gerechtigd de overeenkomst, zonder ingebrekestelling en/of gerechtelijke tussenkomst, op te 

schorten, dan wel met onmiddellijke ingang te ontbinden en zonder dat Eventerz hierdoor schadeplichtig 

wordt jegens Klant, indien:

1) Klant failliet is verklaard, dan wel een aanvraag hiervoor is ingediend;

2) Voor Klant voorlopige of definitieve surseance van betaling is aangevraagd of verkregen;

3) Klant het vrije beheer over (een deel van) zijn vermogen heeft verloren;

4) Eventerz redenen heeft te twijfelen aan de betalingsmogelijkheid van Klant om (tijdig) aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen.

5) Klant (een van) diens verplichtingen niet (volledig) nakomt.

Artikel 17                Aansprakelijkheid

1. Eventerz is bij haar activiteiten (gedeeltelijk) afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van 

derden, waar Eventerz weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Hieronder vallen in ieder geval de content 

leveranciers en softwareleveranciers. Eventerz is nimmer aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit 

schade ontstaan uit getoonde informatie van derden of door gebrekkige levering van toeleveranciers. 

2. Eventerz is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

1) de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling 

betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; 

2) de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Eventerz aan de overeenkomst te 

laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Eventerz toegerekend kunnen worden; 

3) de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Klant aantoont dat 

deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. 

3. Iedere aansprakelijkheid van Eventerz voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder 

begrepen iedere vorm van indirecte schade waaronder aanvullende schadevergoeding, vergoeding van 

gevolgschade, verlies of beschadiging van data en schade wegens gederfde omzet of winst. 

4. Klant vrijwaart Eventerz voor alle aanspraken op schadevergoeding van derden, uit welke hoofde dan ook, 

ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van 

de aan Klant geleverde Diensten. 

5. Indien en voor zover Eventerz jegens Klant tot enige schadevergoeding verplicht is voor directe schade, dan 

wel voor een toerekenbare tekortkoming, komt deze schade slechts voor vergoeding in aanmerking tot het 

bedrag van de overeenkomst, dan wel, indien er meerdere facturen zijn, de betreffende of laatste factuur, te 

allen tijde met een maximum van € 500,-.

6. Iedere aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat vergoed wordt door de verzekeraar van 

Eventerz.

7. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds vereist dat Klant de schade zo 

spoedig mogelijk, doch uiterlijk 14 dagen na het ontstaan daarvan, per aangetekend schrijven bij Eventerz 

meldt.

8. Klant is aansprakelijk voor alle schade die Eventerz mocht lijden ten gevolge van een aan Klant toerekenbare 

tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze algemene 

voorwaarden.

9. Eventerz is nimmer aansprakelijk voor, al dan niet opzettelijk, door derde(n) toegebrachte schade.

10. Eventerz is nimmer aansprakelijk voor schade ten gevolge van (uitval of onbereikbaarheid door) overmacht, 

waaronder door storingen in het internet of bij andere providers, ziekte, stakingen, uitval van elektriciteit, 

uitval van hardware, pogingen van derden uitval of onbereikbaarheid van een site te bewerkstelligen, een niet-

toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of toeleveranciers e.d. Met overmacht wordt gelijk 

gesteld: in ernstige mate bemoeilijkt.

11. Met overmacht worden mede gelijk gesteld alle overige oorzaken die buiten de schuld of risicosfeer van 

Eventerz zijn ontstaan.

Artikel 18                Klachten & Garantie

1. Klant heeft geen enkel recht op garantie op de door Eventerz geleverde Diensten, tenzij uitdrukkelijk 

schriftelijk anders overeengekomen.

2. Klachten en aanspraken op garantie worden slechts in behandeling genomen indien deze schriftelijk binnen 

acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen veertien dagen nadat de betreffende Diensten zijn ontvangen 

door Eventerz.

3. Klant dient te allen tijde een ingebrekestelling te versturen bij klachten of aanspraken op garantie. Een 

ingebrekestelling dient per email, naar het in artikel 1 genoemde emailadres, verzonden te worden en een zo 

gedetailleerd mogelijke beschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Eventerz in staat is adequaat te 

reageren en de klacht te onderzoeken. Klant dient te controleren of de email tijdig is ontvangen én gelezen.

4. Een ingebrekestelling dient een redelijke termijn van minimaal 21 dagen te bevatten en gaat in nadat de 

email is gelezen. 

5. Klant zal alle door Eventerz voor onderzoek van de klacht gewenste medewerking verlenen, o.a. door 

Eventerz in de gelegenheid te stellen ter plaatse een onderzoek in te stellen of in te laten stellen naar de aard 

van de klacht, waaronder kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde prestatie.

6. Een klacht ten aanzien van bepaalde Diensten schort de betalingsverplichting van Klant ten aanzien van die 

of andere Diensten nimmer op.

7.  Klant kan nimmer uit hoofde van klachten of gebreken ontbinding van de overeenkomst vorderen, noch 

tijdens, noch na afloop van de eventuele overeengekomen garantieperiode.

8. Indien een klacht gegrond is, zal Eventerz trachten de werkzaamheden alsnog te (laten) verrichten zoals 

overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Klant aantoonbaar zinloos is geworden of onmogelijk is. Dit dient 

door de Klant nadrukkelijk en schriftelijk kenbaar worden gemaakt.

9. Indien komt vast te staan dat een klacht (grotendeels) ongegrond is, dan komen de kosten daardoor 

ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, voor rekening van de Klant. 

10. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en 

verweren van Klant jegens Eventerz en de door Eventerz bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken 

derden, 1 jaar.

Artikel 19                Intellectueel eigendomsrecht

1. Alle rechten van intellectuele eigendom terzake van de Diensten alsmede de teksten, ontwerpen, 

programmatuur, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter

voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst tussen Eventerz en Klant, dan wel die daaruit voortvloeien, 

berusten uitsluitend bij Eventerz of diens leveranciers. De levering van Diensten strekt nimmer tot enige 

overdracht van de rechten van intellectuele eigendom.

2. Het is Klant niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende 

auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de programmatuur,

websites, databestanden, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen.

3. Klant zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Eventerz de Diensten op enige wijze geheel 

of gedeeltelijk openbaar maken, verveelvoudigen of aan een derde ter beschikking stellen.

4. Het is Eventerz toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur. 

Indien Eventerz door middel van technische bescherming de programmatuur heeft beveiligd, is het Klant niet 

toegestaan deze beveiliging te doorbreken over te nemen, te verwijderen en/of te ontwijken. 

5. Eventerz staat ervoor in dat zij gerechtigd is het in hiervoor genoemde gebruiksrecht aan Klant te 

verstrekken.

Artikel 20                Persoonsgegevens

1. Het gebruik van de Diensten brengt verwerking van persoonsgegevens met zich mee. Eventerz fungeert

hierbij als bewerker. In die hoedanigheid zal Eventerz zich houden aan alle op haar rustende wettelijke 

verplichtingen, voor zover Eventerz Klant hiervoor expliciete opdracht verstrekt en Klant vrijwaart Eventerz op 

diens eerste verzoek voor aanspraken van derden. 

2. Klant geeft met het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk toestemming persoonsgegevens over Klant 

te verwerken en/of op te slaan in een database ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. 

3. Voor het gebruik van de Diensten wordt gebruik gemaakt van diensten van derden, welke derden eveneens 

bewerker zijn. Eventerz heeft met deze derden een bewerkersovereenkomst gesloten. Alle gegevens van 

Europese gebruikers zullen in Europa opgeslagen worden.

4. Op verzoek van Klant zal Eventerz de door Eventerz verwerkte en te verwerken gegevens schriftelijk of per e-

mail bekend maken en/of wijzigen.

Artikel 21                Geschillen 

1. De Overeenkomst in samenhang met deze algemene voorwaarden geven volledig weer hetgeen tussen 

partijen is overeengekomen en vervangen alle eerdere en gelijktijdige, expliciete of impliciete afspraken, 

overeenkomsten, verklaringen en garanties, zowel schriftelijk als mondeling.

2. In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien beslist Eventerz.

3. Alle geschillen tussen Eventerz en Klant worden beheerst door Nederlands recht.

4.Alle geschillen tussen Eventerz en Klant worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in het 

Arrondissement waar Eventerz gevestigd is.